Webová aplikace pro podporu zápisu děti do mateřských a základních škol

Jak vám aplikace pomůže?

Jednoduchost

Usnadní se průběh zápisu dětí do mateřských a základních škol ve vašem městě.

Obsazenost

Dosažení maximální obsazenosti volných míst dětmi a eliminace duplicitních přijetí.

Konzistence

Jednotné šablony dokumentů pro všechny školy ve vašem městě.

Informovanost

Aktuální informace o umístění dětí v seznamech podaných žádostí na jednotlivých školách.

Funkčnost

Snížení administrativního zatížení ředitelům škol při rozhodování ve správním řízení.

Statistiky

Získání statistických údajů pro odbor školství, zřizovatele a další spolupracující instituce.

Spolupráce

Podpora spolupráce zřizovatele škol s Krajským úřadem při tvorbě dokumentů.

Transparentnost

Eliminace podezření z korupčního jednání v rámci přijímacího řízení.

Charakteristika

Fáze

Činnost aplikace je rozdělena do několika časových údobí, které určují přístup k funkčnostem a způsobu poskytování informací.

Online žádost

Aplikace umožňuje generování žádosti o přijetí do školy přímo na webových stránkách.

Seznamy a kritéria

Aplikace automaticky vytvoří seznamy podaných žádostí seřazené dle stanovených kritérií pro přijímání dětí.

Generování dokumentů

Dokumenty se generují prostřednictvím odsouhlasených šablon.

Rezervační systém

Aplikace umožňuje rezervaci konkrétního data a času v určených dnech termínu zápisu do škol.

Spádový obvod

Aplikace automaticky přiřadí spádovou školu k zadanému adresnímu místu trvalého pobytu dítěte.

Spádové děti

Do aplikace lze importovat seznamy dětí pro přijetí do škol ve spadových obvodech.
(§34 odst.4 a §36 odst.8 školského zákona 561/2004 Sb.)

Oznamovací povinnost

Ředitelé získají informace o přijetí spádových dětí na jiných školách v rámci aplikace.

Spis

Dokumenty se zakládají v rámci aplikace do spisu. Spis lze propojit se spisovou službou ve městě.

Zpětvzetí

Při rozhodnutí o přijetí žádosti je možné podat hromadné zpětvzetí žádostí podaných na ostatních školách.

Statistiky

Průběžná tvorba statistik o počtu přijatých a nepřijatých žádostí, spádových dětech a jejich věkovém rozložení.

S 51-01 a S 53-01

Z celkových výsledků přijímacího řízení aplikace automaticky připraví podklady k vyplnění formulářů pro ministerstvo školství.

Import / Export

Datová komunikace se systémy třetích stran.

Odklady

Aplikace umožňuje i vyřízení správního řízení ve věci odložení povinné školní docházky dítěte.

Fáze přijímacího řízení

Informace o přijímacím řízení

Základní informace

Jedná se o prvotní fázi, ve které se mohou návštěvníci stránek seznámit se základními informacemi o chystaném přijímacím řízení, jaká jsou daná kritéria pro přijetí a termíny jednotlivých fází.

Spádové obvody

V neposlední řadě se mohou návštěvníci dozvědět, která spádová škola je přidělena k bydlišti (trvalému pobytu) dítěte a kolik volných míst jednotlivé školy nabízejí.

Vydávání žádostí

Generování žádosti

Rodiče na stránkách aplikace vyplní formulář a vygenerují žádost o přijetí dítěte do školy.

Spádová oblast

Při tvorbě žádosti se automaticky dohledá spádová škola pro trvalý pobyt dítěte.

Tisk a editace

Žádost je možné opětovně editovat a následně tisknout.

Potvrzení pediatrem

Žádosti dětí, které nemají povinnou předškolní docházku, je nutné potvrdit pediatrem.

Čekání na sběr

S připravenými žádostmi rodiče čekají do fáze sběru, o jehož termínu se v aplikaci seznámí na stránkách konkrétní školy.

Sběr žádostí

Rodiče podávají ve stanoveném termínu žádosti o přijetí dítěte do vybraných škol.
Ředitelé provádí kontrolu údajů a přijímají podané žádosti do své školy.

U mateřských škol jsou podané žádosti seřazeny dle bodového hodnocení daného kritériím pro přijetí do školy.
Dle uvedeného počtu volných míst ve škole se seznam rozdělí na dvě části, ty, které se umístily do kapacity školy, a které jsou nad volná místa. Jako další mohou vzniknout seznamy pro skupinu dětí, které např. nesplnily zákonnou povinnost nebo musí doložit chybějící podklady a jsou tedy zatím přijaty do seznamu s výhradou. Další skupinou mohou být děti s individuálním vzděláváním.

U základních škol si pořadí určují ředitelé sami na základě vlastních pravidel pro přijetí.

Přijímací řízení

Ve fázi přijímacího řízení ředitelé vydávají rozhodnutí.

V této fázi dochází již k přijetí dětí do škol. V dnešní době, kdy je zvykem, že rodiče podávají žádost na více škol, můžeme eliminovat vícečetné přijetí zpětvzetím po přijetí dítěte a následným uvolněním míst v ostatních školách.

Dokumenty pro správní řízení se vkládají v aplikaci do spisu.

Statistiky

Po skončení přijímacího řízení se výsledky vyhodnotí a vzniknou statistiky s konkrétními čísly, kolik dětí bylo přijato, ve které věkové kategorii, kolik dětí bylo spádových, kolik dětí bylo nepřijato atd.

Díky výsledkům z těchto statistik mohou zřizovatelé lépe připravovat kapacity pro další roky, udělat si obrázek, ve kterém spádu je např. kapacita škol dostatečná a kde není apod.

Nový školní rok

Začátkem školního roku lze učinit dodatečná rozhodnutí o přijetí.

Ředitelé mohou na základě dodatečně vyplněného formuláře vygenerovat novou žádost a následně vydat rozhodnutí o přijetí dítěte.

Kritéria a seznam žádostí

Mateřské školy

Pořadí v seznamech žádostí o přijetí na mateřských školách je dáno zvolenými bodovými kritériemi.

  • Spádová oblast
  • Věk dítěte
  • Trvalý pobyt dítěte
  • Docházka
  • Sourozenec

Základní školy

O přijetí a jednotlivém pořadí žádostí rozhoduje sama škola na základě vlastních pravidel pro přijetí.

Prvotní seznam žádostí je rozdělen dle spádovosti.

Přínos pro uživatele

Statistiky

Zřizovatelé získají přesné statistické údaje o počtu přijatých/nepřijatých dětí v rámci věkových skupin a spádových/nespádových oblastí. Tyto statistiky jim mohou pomoci s přípravami a plánováním počtu škol/míst v dalších letech.

Jednotnost kritérií

Nastavením jednotných kritérií pro všechny školy v rámci města/městské části vede k úspěšnému fungování a eliminaci protikorupčního jednání.

Eliminace korupčního jednání

Díky jasně daným jednotným kritériím a transparentností přijímacího řízení se eliminuje možné korupční jednání v rámci přijímacího řízení.

Transparentnost přijímacího řízení

Zajištění transparentnosti přijímání dětí do škol.

Počty přihlášených dětí

Zřizovatel získá přehled o počtech přihlášených dětí do škol.

Jednotnost dokumentů

Nastavením jednotných dokumentů pro dané město/městskou část ve spolupráci s místním Krajským úřadem se usnadní celý proces správního řízení včetně možných odvolání a jejich šetření.

Zjednodušení administrace ředitelům škol

Ředitelé škol pracují s vlastním seznamem dětí, které podali žádost o přijetí na jejich školu. Aplikace je provede celým správním řízením včetně vydávání všech rozhodnutí v rámci správního řízení.

Seznamy

Aplikace automaticky vytvoří seznamy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí.

Zjednodušení administrace

Aplikace provede ředitele celým správním řízením.

Jednotnost dokumentů

Nastavením jednotných dokumentů pro dané město/městskou část ve spolupráci s místním Krajským úřadem se usnadní celý proces správního řízení včetně možných odvolání a jejich šetření.

Uvolňování míst

V aplikaci je umožněno řediteli školy uvolňovat žádostí i na ostatních školách.

Hromadné rozesílání emailů

Aplikace umožňuje snazší komunikaci se zákonnými zástupci.

Jednotnost kritérií

Nastavením jednotných kritérií pro všechny školy v rámci města/městské části vede k úspěšnému fungování a eliminaci protikorupčního jednání. K obecným kritériím lze doplnit ještě přídavná kritéria pro specializované školy.

Vyplnění online žádosti

Zákonný zástupce vyplní pouze jedenkrát online žádost, kterou poté vytištěnou a podepsanou zanese do škol, kde se uchází o místo ve škole.

Sledování stavu žádostí

Zákonný zástupce v aplikaci vidí, jaký je stav žádostí na jednotlivých školách.

Informovanost

Zákonný zástupce nalezne v aplikaci všechny důležité informace o průběhu řízení.

Transparentnost přijímacího řízení

Zajištění transparentnosti přijímání dětí do škol.

Spádová škola

Zákonný zástupce v aplikaci vidí, která škola je spádová pro jeho trvalé bydliště a kolik volných míst je ve spádové i ostatních školách vypsáno.

Kde systém již funguje

Reference

GDPR

Pro zajištění přijímacího řízení se v aplikaci ukládají v souladu se školským zákonem pouze nezbytně nutné údaje, které slouží pro identifikaci dítěte, zákonných zástupců, vzájemnou komunikaci, doručování písemností a případně vyhodnocení kritérií pro přijímání dětí.

Po ukončení přijímacího řízení se provádí anonymizace osobních údajů a uchovávají se pouze údaje pro tvorbu statistik.

top